Personnel

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

thumbnail

นายกิตตินันท์ เทพเฉลิม

ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

thumbnail

นายเอกชัย ศุภเกียรติสุนทร

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

thumbnail

นายสรพงษ์ คำแหง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

thumbnail

นายสรพงษ์ คำแหง

หัวหน้างานปกครอง

thumbnail

นางสาวสุกัญญา แก้วเพ็ง

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

thumbnail

นายยรรยงค์ สุ่มน้อย

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 
   
th