Personnel

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

thumbnail

นายกิตตินันท์ เทพเฉลิม

ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

thumbnail

นายอรรถพล ใหมทอง

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ

หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน

thumbnail

นายสุธี ผลจันทร์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

thumbnail

นายยรรยงค์ สุ่มน้อย

หัวหน้างานปกครอง

thumbnail

นางสาวนฤมล เยาว์ดำ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายยรรยงค์ สุ่มน้อย

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 
   
th