Personnel

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

thumbnail

นายฐานันทร์ อุยสุย

ครู คศ.๑ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

thumbnail

นางนฤมล เยาว์ดำ

หัวหน้างานบุคลากร

thumbnail

นางณัฐวรรณ ภักดีชน

หัวหน้างานการบัญชี

thumbnail

นางไอลดา น้ำเยื้อง

หัวหน้างานการเงิน

thumbnail

นางสาวจิราภรณ์ อินทร์ดำ

หัวหน้างานทะเบียน

thumbnail

นางสาวอ่อนอุมา พรมชู

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

thumbnail

นายเชวง เรืองสวัสดิ์

หัวหน้างานพัสดุ

thumbnail

นายฐานันทร์ อุยสุย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

thumbnail

นางสาวจินตนา สังข์ทอง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์