Personnel

ฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายนิธิศ สมทรัพย์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

thumbnail

นายเชวง เรืองสวัสดิ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

thumbnail

นางสาวศิริรันต์ ไทยเจริญ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

thumbnail

นายวีรวุฒิ หนูช่วย

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

thumbnail

นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

thumbnail

นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
   
th