Personnel

ฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นางสุดาวรรณ วรรณบวร

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

thumbnail

นายเชวง เรืองสวัสดิ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

thumbnail

นางสาวศิริรัตน์ ไทยเจริญ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

thumbnail

นายสัญชัย เรืองอินทร์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

thumbnail

นายสุธี ผลจันทร์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

thumbnail

นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
   
th