Personnel

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นางสุดาวรรณ วรรณบวร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายกิตตินันท์ เทพเฉลิม

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายวีรวุฒิ หนูช่วย

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

thumbnail

นายสรพงษ์ คำแหง

หัวหน้างานปกครอง

thumbnail

นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

thumbnail

นางนฤมล เยาว์ดำ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายสัญชัย เรืองอินทร์

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน