Personnel

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

กิตตินันท์ เพทเฉลิม

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

thumbnail

นายสัญชัย เรืองอินทร์

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

thumbnail

นางไอลดา น้ำเยื้อง

หัวหน้างานความร่วมมือ

thumbnail

นางนฤมล เยาว์ดำ

หัวหน้างานการควบคุมภายในของสถานศึกษา

thumbnail

กิตตินันท์ เพทเฉลิม

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

thumbnail

นายสุรศักดิ์ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

thumbnail

นางสาววนิดา คีรีรักษ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

thumbnail

นายจักรพันธ์ ขาวดำ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ