Personnel

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

นางสุดาวรรณ วรรณบวร

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

นางสุดาวรรณ วรรณบวร

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

thumbnail

นายสุรศักดิ์ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

thumbnail

นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานความร่วมมือ

thumbnail

นายสัญชัย เรืองอินทร์

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

thumbnail

นางสาววนิดา คีรีรักษ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

thumbnail

นางนัฐวรรณ ภักดีชน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล/งานควบคุมภายในของสถานศึกษา