Personnel

ฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายเอกชัย ศุภเกียรติสุนทร

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายเอกชัย ศุภเกียรติสุนทร

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

thumbnail

นายสัญชัย เรืองอินทร์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

thumbnail

นายสุธี ผลจันทร์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

thumbnail

นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

thumbnail

นายฐานันทร์ อุยสุย

หัวหน้างานสื่อการเรียน การสอน