ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562