ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thumb ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thumb ประชาพิจารณ์ร่างประกาศราคาซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ

ประชาพิจารณ์ร่างประกาศราคาซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณล

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

thumb ร่างประกาศและร่างเอสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเคร

ร่างประกาศและร่างเอสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

thumb ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

thumb ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดั

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. (โควตา รอบที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

thumb ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปวช. และหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒

thumb ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดซ

ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดซื้อ (ระหว่าง 16-18 ม.ค. 62) ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า