ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษ