Gallery

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา(ทวิศึกษา) วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ร่วมกับ โรงเรียนกันตังพิทยากร
 
   
th